Bilde av østers

Naturvitenskapelig metode

Hvordan jobber en forsker i fjæra for å samle inn data på riktig måte? 

Denne undervisningsdelen gir en generell innføring i naturvitenskapelig metode ved at elevene følger en forsker i arbeid. Videre får elevene vite hvordan de selv kan ta del i datainnsamlingen, og hvorfor deres bidrag i feltarbeidet kan ha stor betydning.

Slik jobber forskere

Gjennom systematisk arbeid kan forskning frembringe nye kunnskaper og økt viten. Naturvitenskapelig forskning ønsker å forklare og gi en forståelse av naturen.

Forskere er avhengige av nøyaktige observasjoner, sammenfatte disse observasjonene, og lage teorier ut fra det de observerer. Mulige forklaringer på ting vi observerer kalles en hypotese. Forskere er ofte avhengig av å samarbeide med hverandre. Slik at de kan samle ulike observasjonsdata, diskutere med andre og finne den metoden som best reduserer feilkilder.

Samler og analyserer data

I en undersøkelse eller forskningsprosjekt ønsker forskere å undersøke hvordan variabler påvirker hverandre. Vi skiller gjerne på uavhengige og avhengige variabler. I en undersøkelse hvor målet er å undersøke om antall timer søvn påvirker elevers testresultater, vil det antallet timer elevene sover være den uavhengige variabelen, mens testresultatene er den avhengige variabelen.

En huskeregel er at den uavhengige variabelen aldri har tilbakevirkende kraft. Følgelig kan vi ikke gå tilbake og få elevene til å ha sovet mer dersom vi finner ut at det påvirker testresultatene positivt. Et annet eksempel kan være å se på hvordan fritidsfiske påvirker hummerbestanden. Der vil antall teiner i et område være den uavhengige variabelen, mens antall hummer i samme område neste år vil være den avhengige variabelen.

Forskere kan samle data og gjøre observasjoner på flere måter. Marinbiologer drar ofte på felt og tokt for å samle undersøke utviklingen av en bestand eller for å undersøke det biologiske mangfoldet i et gitt område.

Mens enkeltdata baserer seg på enkeltobservasjoner, er seriedata observasjoner gjort samme sted til ulik tid. En tidsserie eller tidsrekke er målinger og registreringer av en variabel ved bestemte like tidsintervaller. Tidsintervallene kan være sekunder, timer, døgn, måned eller år, avhengig av type variabel som måle.

Tidsserie-analyser er vanlig innen meteorologi (nedbør, temperatur, værfenomenet El niño), samfunnsvitenskap (demografi), økonomi (priser, børs- og valutakurs) og biologi (bestandsutvikling av dyr eller fugler). Tidsserier kan brukes til å anslå hvordan en utvikling vil gå, og kunne hjelpe å prediktere fremtidige utfall.

Observasjoner av enkeltdata kan derimot også være verdifulle hvis man sørger for å samle inn mange nok enkeltobservasjoner.

Innsamlingsmetode

Systematikk - sorter livet i havet

Kan stordata erstatte forskeren?

Banner med logo