Talentsenter i realfag

Etableringen av talentsentre i realfag hos vitensentrene er en oppfølging av den tidligere realfagsstrategien "Tett på realfag". Talentsentrene har en viktig rolle knyttet til å inspirere og løfte elever med stort læringspotensial. Talentsentrene skal bidra til å utvikle og spre kompetanse om elevgruppen, særlig i skolesektoren.

Talentsentersatsingen var i utgangspunktet ment å vare ut 2019, i tråd med sluttdatoen for realfagsstrategien. I mars 2019 ble ordningen imidlertid gjort permanent:

"Talentsentrene for elever med stort læringspotensial i realfag, har på kort tid etablert et tilbud som er imponerende i kvalitet og omfang. Dette er konklusjonen i en evaluering av ordningen. – Talentsentrene inspirerer og løfter elever som har stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi. Vi gjør nå denne prøveordningen permanent, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)."

Pressemelding KD 29.03.19

Formål og føring for ordningen

Talentsentrene gir et faglig tilbud til elevene med utgangspunkt i realfagene i grunnopplæringen og videregående opplæring. Det faglige tilbudet er forankret i gjeldende læreplaner i Kunnskapsløftet. Talentsentrene bidrar til at elever med stort læringspotensial får delta i et organisert elevnettverk og knytter kontakter med andre elever med stort læringspotensial. Tilbudet gir utfordrende og motiverende opplæring slik at elevene opplever muligheter til å utvikle seg faglig.

Skoleåret 2020/2021 er det talentsenter i realfag ved følgende vitensenter i Norge:

 

Talentsenter i realfag – en møteplass for elever

Et talentsenter i realfag er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får. Opplæringen ved talentsentrene er forankret i gjeldende læreplaner og er gratis, herunder også transport og læremidler. Tilbudet betraktes som tilpasset opplæring etter opplæringsloven § 1-3. Siden dette er en del av opplæringen vil det ikke føres fravær på skolen når elevene deltar.

Talentsentrene gir et tilbud til elever både i grunnopplæringen og videregående opplæring. Hvilke trinn som får tilbud ved det enkelte talentsenter går fram av nettsidene (se under).

Mer informasjon?

For mer informasjon om Talentsenter i realfag kontakt nasjonal koordinator, Tove Marienborg, eller besøk nettsidene til Talentsenter i realfag på de fem vitensentrene som har ordningen i dag:

Talentsenter i media

"Å være vertskap for så interesserte elever på ungdomstrinnet er et privilegium for oss på MN-fakultetet!"

- Bjørn Åge Tømmerås, direktør ved UiB