Hovudområde og kompetansemål frå læreplanane 2020

Forarbeidet

Matematikk

Utforsking og problemløysing:

Utforsking i matematikk handlar om at elevane leiter etter mønster, finn samanhengar og diskutere seg fram til ei felles forståing.

Algoritmisk tenking er viktig i prosessen med å utvikle strategiar og framgangsmåtar for å løyse problem. Problemløysing i matematikk handlar om at elevane utviklar ein løysingsmetode på eit problem dei ikkje kjenner frå før. 

Kompetansemål etter 6. trinn:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster

 

 

Naturfag

Teknologi:

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende.

Verdier og prinsipper:

Naturfaget skal være en arena for å arbeide praktisk og utforskende og gi rom for undring, nysgjerrighet og fasinasjon. Dette legger til rette for at elevene kan utvikle skaperglede, engasjement og evne til nytenkning. 

Kompetansemål etter 7. trinn:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsaks-virkningsargumenter, trekke slutninger, vurdere noen feilkilder og presentere funn og hvordan en har kommet fram til disse
  • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse og skape utfordringer