Talentsenter i realfag

Etableringen av talentsentre i realfag hos vitensentre er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. Talentsentrene skal øke elever med stort læringspotensial sin læring og motivasjon i matematikk, naturfag og teknologi. Videre skal de bidra til at disse elevene danner nettverk med andre elever med stort læringspotensial.

Oppdraget

Regjeringens realfagsstrategi «Tett på realfag» (2015 – 2019) har fire ambisiøse og overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres

Som et av tiltakene under mål 3 er ordningen med Talentsenter i realfag opprettet ved fire av de regionale vitensentrene i Norge ; Oslo vitensenter (Norsk Teknisk Museum), Vilvite i Bergen, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter i Tromsø.

Talentsenter i realfag på et vitensenter

Et talentsenter i realfag er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. Talentsentrene skal i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får. Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og skal være gratis, herunder også transport og læremidler. Tilbudet betraktes som tilpasset opplæring etter opplæringsloven § 1-3. Siden dette er en del av opplæringen vil det ikke føres fravær på skolen når elevene deltar.

Mer informasjon?

For mer informasjon om Talentsenter i realfag kontakt nasjonal koordinator, Tove Marienborg, eller besøk nettsidene for Talentsenter i realfag på de fire vitensentrene som er med på forprosjektet:

Talentsenteret ved Nordnorsk vitensenter
Talentsenteret ved Oslo vitensenter
Talentsenteret ved VilVite
Talentsenteret ved Vitensenteret i Trondheim 

Talentsenter i media

Vi er vel elever som er litt flinkere enn normalen (Avisa Nordland)

Det er typisk at evnerike barn ikke får lov til å være smarte (Titan UiO)

Høyt intelligente jenter oppdages ikke av lærere (Utdanningsnytt) 

Daniel og Jørund bruker fredagskvelden på skole (Supernytt)

Realfagstalentene utvikles på Talentsentrene (Naturfag.no)

"Å være vertskap for så interesserte elever på ungdomstrinnet er et privilegium for oss på MN-fakultetet!"

- Bjørn Åge Tømmerås, direktør ved UiB