Amerikansk lobemanet

Amerikansk lobemanet (Foto: Erling Svensen CC BY 4.0)

Om kobling til ny læreplan

Vi har lagt vekt på å lage et opplegg som passer særlig godt for VG1 naturfag og VG1 naturbruk, men mener det også kan brukes mot andre trinn. Det er opp til lærerne. I de nye læreplanene er det særlig delene om naturvitenskapelig metode og forståelse for naturen og miljøet vi har lagt vekt på.

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.

Jorda og livet på jorda

Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet. Elevene skal få en grunnleggende forståelse av hvordan jorda er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. Kunnskap om jorda som system og hvordan menneskene påvirker dette systemet, skal gi elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg.

 

Kompetansemål fra LK20 med relevans til Dugnad for Havet   

VG1 Studieforberedende

  • Gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold.
  • Drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden.

VG1 Naturbruk

  • Undersøke problemstillinger knyttet til arealbruk, gjøre rede for hvordan endringer kan påvirke økosystemer, og foreslå bærekraftige løsninger
  • Utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv